در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

1- در درس گذشته شبیه شکل‌های زیر را دیدید. مشخّص کنید هر شکل چه عددی را نشان می‌دهد.

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

4,000

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

10,000

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

20,000

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

100,000

با توجّه به شکل‌های بالا، مشخّص کنید هرکدام از شکل‌های زیر چه عددی را نشان می‌دهد.

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

200,000

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

300,000

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

1,000,000

10 تا 100 هزارتا می‌شود یک میلیون و آن را می‌نویسیم: 1000000

2- جدول زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

3- ارزش پول‌ها را به ریال بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

400,000 ریال

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

700,000 ریال

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم

1,000,000 ریال

4- الگوهای عددی را ادامه دهید.

1,000,000 900,000 و 800,000 و 700,000 و 600,000  و 500,000  و 400,000
1,000,000 و 9900,000 و 980,000 و  970,000  و 960,000  و 950,000
1,000,000 و 999,000 و  998,000 و  997,000  و 996,000  و 995,000

5- هر چرتکه چه عددی را نشان می‌دهد؟ با توجّه به آن، جدول ارزش مکانی را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم
 هزار
یدصیدص
423222
جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی چهارم
 هزار
یدصیدص
123123

6- عدد یک میلیون را در جدول ارزش مکانی بنویسید و جدول را کامل کنید.

image 85

گام به گام سایر صفحات درس معرفی میلیون