در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 16 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 16 مطالعات نهم

١. زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.

سنگ کره ارتباط دهنده میان هوا کره، آب کره، و زیست کره است و تأمین کننده خاک برای کشاورزی، چراگاه، لانه سازی و … برای جانوران، آب کره منشأ حیات در زمین است هواکره:لایه گاز ازن پوششی است برای زمین در برابر پرتوهای فرابنفش خورشید. هواکره در متعادل سازی دمای زمین مؤثر است.

۲. آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آنها را با این درس توضیح دهید.

آیه ۲۲ سوره بقره اشاره به زمین و نیروی جاذبه که به ما اجازه حرکت، استراحت، ساختن خانه و … را می دهد اگر جاذبه نبود همه ما و وسائل به فضا پرتاب می شدیم. منظور از سما در آیه ۲۲ سوره بقره همان جو زمین است.