در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 17 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

۱- تعیین کنید : به همفکری دیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه تان بنویسید. شما می توانید برخی از مقررات کنونی را حذف کنید یا نگه دارید و یا مقررات جدیدی را تعیین کنید.

۱- حضور به موقع در مدرسه
۲- حفظ نظم در کلاس
۳-حفظ نظافت کلاس و مدرسه
۴- انجام کامل تکالیف
۵- خوب گوش دادن به معلم
۶- احترام به مسئولین مدرسه

برچسب شده در: