در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 18 زیست دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 18 زیست دوازدهم

با استفاده از دو یا چند مفتول فلزی ساختار دوم، سوم و چهارم پروتئین ها را مدلسازی کنید.

ابتدا آن ها را به صورت خطی نشان می دهد. (ساختار اول)

سپس به صورت فرم مارپیچ و صفحه ای در می آورد. (ساختار دوم)

مارپیچ ها و صفحات را با هم یا جداگانه در کنار هم قرار می دهد. (ساختار سوم)

تعدادی مارپیچ و صفحه را به رنگ های متفاوت در کنار هم قرار می دهد و ساختارهای متفاوتی را نشان می دهد. (ساختار چهارم)