آپدیت

جواب فعالیت صفحه ۱۸ علوم نهم

18

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۸ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۸ علوم نهم

شکل‌های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره‌ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر، پیش و پس از تغییر شیمیایی نشان می‌دهند.

جواب فعالیت صفحه 18 علوم نهم
جواب فعالیت صفحه ۱۸ علوم نهم

با بررسی شکل‌ها: الف) جدول زیر را کامل کنید.

نام ذرهاتم سدیمیون سدیماتم کلریون کلر
مشخصات ذره
تعداد الکترون۱۱۱۰۱۷۱۸
تعداد الکترون در مدار آخر۱۸۷۸
آیا مدار آخر ذره پر شده است؟خیربلهخیربله
جواب فعالیت صفحه ۱۸ علوم نهم

ب) کدام اتم الکترون از دست داده و کدام یک الکترون گرفته است؟ 

اتم سدیم الکترون از دست داده و اتم کلر یک الکترون گرفته است.

پ) هر یک از اتم‌های سدیم و کلر چند الکترون مبادله کرده‌اند؟ 

هر کدام یک الکترون مبادله کرده اند.

ت) نماد شیمیایی یون‌های سدیم وکلرید را بنویسید. 

پاسخ:  +Na (یون سدیم) ، Cl (یون کلرید)

پ) ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید. 

جواب های مختلف مانند (فلز یا نا فلز بودن، تعداد الکترون های لایه آخر، کامل شدن مدار آخر الکترونی، رسیدن به پایداری و …)

جواب دوم: اگر اتمی در مدار آخر خود الکترون‌های کمی داشته باشد (مثل سدیم که تنها ۱ الکترون در مدار آخر خود دارد) تمایل به از دست دادن الکترون و حذف مدار آخرش دارد اما اگر تعداد الکترون‌های مدار آخر یک اتم زیاد باشد (مانند کلر که ۷ الکترون در مدار آخر خود دارد) تمایل به گرفتن الکترون و تکمیل مدار آخرش دارد.

جواب سوم: ١- دوست دارند مدار آخر پر شود. ٢- تعداد الکترون ها در مدار آخر ٣- مدار آخر ٨ تایی شود. ۴- فلز یا نافلز بودن.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه