در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 18 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 18 علوم چهارم

1- به کمک راهنمای تصویری، فرفرهایی بسازید.

2- فرفره را با پونز به تَه سیخ چوبی وصل کنید و آن را داخل نی پلاستیکی قرار دهید.

3- یک سر نخ را مانند شکل به سر سیخ چوبی ببندید. یک گیره ی کاغذ هم به سر دیگر نخ ببندید.

4- فرفره را فوت کنید؛ چه اتّفاقی میافتد؟ مشاهده ی خود رابنویسید.

فرفره حرکت می‌کند و می‌چرخد.

فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد؛ این انرژی را از کجا به دست می آورد؟  

فوت کردن

چه راهه ای دیگری برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می کنید؟

فرفره را در جلوی خود می‌گیریم و می‌دویم.

برچسب شده در: