در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 18 هندسه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 18 هندسه یازدهم

دو وتر AB و CD در نقطه M در داخل دایره یکدیگر را قطع کرده اند.

الف) از A به D و از C به B وصل کنید و نشان دهید در مثلث MAD و MBC متشابه اند .
این دو مثلث بر قضیه ۱ تشابه برابری دو زاویه متشابه هستند.

image 287

دو وتر AB و CD در نقطه M در خارج دایره یکدیگر را قطع کرده اند.

الف) نقطه A را به D و نقطه C را به B وصل کنید و نشان دهید دو مثلث MAD و MCB با هم متشابه اند.

image 288

فرض کنیم از نقطه M خارج) (دایره مانند شکل یک مماس و یک قاطع بر دایره رسم کرده ایم.

image 289