در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 19 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 19 دفاعی نهم

به روش گروهی درباره موضوعات زیر بحث کنید و نتیجه را در جدول مربوطه یادداشت کنید.

نمونه هایی از آمادگی اعتقادی، روحی و معنوی :

الف) شرکت در مجالس مذهبی

ب) بالا بردن علم و معرفت و به موقع تصمیم را اتخاذ نمایند.

ج) در همه کارها بر خداوند توکل نماییم.

د) بالا بردن روحیه ی رزمندگان از طریق مداحی

نمونه هایی از آمادگی نظامی، سیاسی، اقتصادی :

الف) ساختن وسایل نامی جدید و کارامد

ب) استفاده از رزمایش های مختلف در خاک و هوا و آب

ج) خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصادی

د) آشنایی با مسائل روز دنیا

برچسب شده در: