در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 19 ریاضی سوم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 19 ریاضی سوم

1- اگر یک شکل متقارن را از روی خطّ تقارن تا کنید، دو نیمه‌ی آن مثل هم هستند و می‌توانند به طور کامل یکدیگر را بپوشانند. خطّ تقارن شکل‌های زیر را با خط کش رسم کنید. شکل‌ها را به‌طور متقارن رنگ کنید.

image 113

2- خطّ تقارن شکل‌های زیر رسم شده است. تعداد مربّع‌های کوچک را بشمارید.
توضیح دهید که چگونه به کمک خطّ تقارن می‌توانید تعداد مربّع‌ها را سریع‌تر پیدا کنید.
اگر تعداد مربع‌ها را در یکی از چهار قسمت خط تقارن بشماریم و چهار بار با هم جمع کنیم حاصل جمع تعداد کل مربع‌ها می‌شود.

طرح فرش را با توجّه به خط‌های تقارن رنگ کنید.

image 112

7+7+7+7=28
7,14,21,28

image 111

اگر تعداد مربع‌ها را در یک طرف خط تقارن بشماریم و با خودش جمع کنیم حاصل جمع تعداد کل مربع‌ها می‌شود.

19+19=38
19,38.

شکل را به صورت متقارن رنگ آمیزی کنید.

برچسب شده در: