آپدیت

جواب فعالیت صفحه ۱۹ ریاضی نهم

19 1

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۹ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۹ ریاضی نهم

۱- در فصل گذشته با نمایش‌های مختلفِ مجموعه‌های اعداد آشنا شدید. عبارت‌های زیر را مانند نمونه کامل کنید:

ردیفعبارت کلامیزبان نمادینمحور
۱عددهای طبیعی بیشتر یا مساوی ۳{𝑥∈𝑁|𝑥≥۳}{۳,۴,۵,…}image 45
۲عددهای حسابی *کوچک‌تر از ۲{𝑥∈𝑊|𝑥≤۲}
{۰,۱,۲}
image 46
۳عددهای صحیح بین ۳- و ۲{𝑥∈𝑍|−۳}
{−۲,−۱,۰,۱}    
image 47
۴عددهای صحیح بزرگتر از ۱-{𝑥∈𝑍|𝑥>−۱}{۰,۱,۲,۳,…}image 48

نامساوی𝑥≥۳برای کدام یک از عددهای زیر درست است؟

۱ و ۲ و 3 و 4 و 5

۲- می‌خواهیم بین 12 و 13 چند کسر بنویسیم. روش‌های مختلفی را که چهار دانش‌آموز نوشته‌اند، بررسی و کامل کنید؛ راه حل هر کدام را توضیح دهید.

image 50

الف) با یکی از روش‌ها توضیح دهید که چرا بین دو کسر می‌توان بی‌شمار کسر پیدا کرد.

مثلاً با ادامه دادن روش عطیه می‌توان بین هر دو عددی که پیدا شده است، عددهای دیگری پیدا کرد و اگر همین روش را ادامه دهیم، بی‌شمار کسر پیدا می‌شود.

ب) آیا مجموعۀ عددهای گویا را می‌توان با نوشتن عضوها نشان داد؟ چرا؟

خیر، چون بین هر دو عدد گویا، بی‌شمار عدد گویای دیگر وجود دارد و لذا در مجموعۀ اعداد گویا نوشتن تمام عضوها امکان‌پذیر نیست.

ج) آیا می‌توان مجموعۀ عددهای گویا را با محور اعداد نمایش داد؟

خیر، زیرا روی محور اعداد به جز اعداد گویا، بی‌شمار عدد گنگ نیز وجود دارد که بین اعداد گویا قرار گرفته‌اند و روی محور نمی‌توان تمام این اعداد را تفکیک کرد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه