در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 19 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

image 79

جواب:

image 79 1