در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 2 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 2 تاریخ یازدهم انسانی

کارآگاه، برای بررسی جرم و روشن کردن ابعاد مختلف آن، نیازمند چه چیزهایی است؟ آیا او بدون دسترسی به شواهد و مدارک لازم، می تواند در مورد چگونگی وقوع جرم نظر بدهد؟ قاضی چطور؟ آیا او هم، بدون داشتن اسناد و مدارک لازم، می تواند حکمی صادر کند؟ با راهنمایی دبیر در این موضوع بحث کنید و کار کارآگاه و قاضی را با کار مورخان، به رغم تفاوت های بنیادینی که با یکدیگر دارند، فقط در این خصوص مقایسه کنید.

تمامی آن ها نیازمند مدارک اسناد و شواهدی هستند تا به نتیجه قطعی برسند.