در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی نهم

در شکل زیر شمارنده‌های طبیعی عدد ۶٠ را نوشته‌ایم و بین آنها شمارنده‌های اوّل را مشخص کرده‌ایم. شما هم شمارنده‌های ۶٠ را که اوّل نیستند در یک منحنی بسته قرار دهید.
 

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی نهم
جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی نهم

اگر شمارنده‌های طبیعی و اولِ عدد 60 یعنی 2، 3 و 5 را داخل دو آکلاد قرار دهیم و آن را با حروفی چون A یا B یا … نام‌گذاری کنیم و بنویسیم A={2,3,5}؛ در این صورت یک مجموعه تشکیل داده‌ایم و به هر یک از عددهای 2، 3 و 5 یک عضو مجموعه A می‌گوییم؛ پس مجموعۀ A دارای 3 عضو است.
* شما شمارنده‌های مرکب عدد ۶٠ را به صورت یک مجموعه بنویسید و آن را B بنامید.

B={4,6,10,12,15,20,30,60}

* مجموعۀ شامل شمارنده‌های عدد ۶٠ که نه اوّل باشد و نه مرکب، چند عضو دارد؟ این مجموعه را نیز C بنامید و آن را نمایش دهید. 

C={1}

* مجموعۀ D شامل همۀ شمارنده‌های دو رقمی 60 را تشکیل دهید؛ این مجموعه چند عضو دارد؟ 6 عضو دارد.

D={10,12,15,20,30,60}

از رضا و احمد خواسته شد تا مجموعۀ شامل 3 شمارندۀ زوج عدد 60 را تشکیل دهند. احمد نوشت: {4,6,10} و رضا نوشت: {6,10,12} به نظر شما چرا جواب‌های آنها با هم فرق دارد؟ چون همه عضوها مثل هم نیست.
نتیجه: عبارت‌هایی شبیه این عبارت، که مشخص کنندۀ یک مجموعۀ معین و یکتا نباشد، مجموعه‌ای را مشخص نمی‌کند.

برچسب شده در: