در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی هشتم

با انجام دادن تمرین‌های زیر، آنچه را در سال گذشته دربارهٔ عددهای صحیح یادگرفته‌اید، مرور کنید.

1- برای هر حرکت روی محور، یک عدد بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی هشتم

2- جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

35-8+0(7-)-4-6عدد صحیح
3-58-07-4+6-قرینه آن

3- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

−16+12=−4

8−12=−4

−3+9=−6

−4−8=−12

−3×7= −21

−8÷(−4)=+2

−12÷2=−6

−4×(−3)=+12

4- حاصل عبارت‌ها را با توجه به ترتیب عملیات به دست آورید.

−8−15=−8−3×5= −23

−8−24=−16÷2×3−4= −28

−1+1+2−4=1−2×(1−(8−9))= −3

−1−12=−4÷4−4×3= −13

5- عبارت −43+37−29 را چهار دانش آموز محاسبه کرده‌اند. راه حل هریک را توضیح دهید.
راه حلّ علی:

−43+37−29=−43−29+37=−72+37=−35

توضیح: ابتدا حاصل دو عدد منفی را به دست آورده و با عدد مثبت جمع می‌کنیم.

راه حلّ مجتبی:

−43+37−29=−43+8=−35

توضیح: ابتدا حاصل دو عدد آخری را به دست آورده و با عدد اولی جمع می‌کنیم.

راه حلّ مرتضی:

−43+37−29=−6−29=−35

توضیح: ابتدا حاصل دو عدد اولی را به دست آورده و با عدد بعدی جمع می‌کنیم.

راه حلّ مصطفی:

image 212

توضیح: با استفاده از جدول ارزش مکانی ابتدا حاصل جمع یکان و دهگان را بدست می‌آوریم و آنها را با هم جمع می‌کنیم.

ید 
3
7
9
4
3
2

+
جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی هشتم

شما کدام راه حل را می‌پسندید؟ چرا؟

آیا راه حلّ دیگری برای پیداکردن حاصل این عبارت سراغ دارید؟
می‌توانیم دایره سفید را نشان‌دهنده 1+ و دایره سیاه را نشان‌دهنده 1- در نظر بگیریم و به کمک این روش حاصل عبارت رو بدست آورید.

گام به گام سایر صفحات درس یادآوری عدد های صحیح

برچسب شده در: