در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

1- یک بازی دو نفره انجام دهید.

هر کدام 8 مهره‌ی کوچک بردارید. مهره‌های خود را روی صفحه‌ی زیر بیندازید. با توجّه به محلّ قرار گرفتن مهره‌ها، ابتدا جدول ارزش مکانی را کامل کنید. سپس، عدد به دست آمده را بنویسید.

هر دانش آموزی که عدد بزرگ‌تری بیاورد، برنده است. اگر مهره‌ی شما خارج از صفحه افتاد، کوچک‌ترین عدد روی صفحه‌ی بازی (یعنی عدد یک) را در نظر بگیرید. اگر مهره روی خط قرار گرفت، بزرگ‌ترین عدد نزدیک به آن را در نظر بگیرید.

برای نمونه، در صفحه‌ی بازی 8 مهره به صورت زیر قرار گرفته‌اند. بنابراین، عدد حاصل را به صورت زیر به دست آورده‌ایم.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم

یعنی عدد 1320011 به دست آمده است.

 هزارمیلیون
یدصیدصی
1100231

2- پول‌هایی که در زیر می‌بینید، پول‌های فاطمه است. حساب کنید او چند ریال دارد. روش حساب کردن خود را توضیح دهید.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم

– آیا فاطمه می‌تواند یک کوله پشتی و یک پالتو بخرد؟ بله
– اگر او یک جفت کفش بخرد، با بقیه‌ی پولش چه چیزهای دیگری می‌تواند بخرد؟ بله کوله پشتی و دفتر
– خودتان سؤال دیگری طرح کنید و به آن جواب بدهید.
شما با یان مقدار پول چه چیزهایی را از سوپر مارکت محله‌تان می‌توانید خریداری کنید.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم

3- با توجّه به جدول ارزش مکانی زیر، توضیح دهید که چگونه با ضرب یک عدد در 10 ارزش هر رقم تغییر می‌کند.
ضرب هر عددی در 10 آن را 10 برابر می‌کند (مکانی یک رقم به سمت چپ تغییر می‌کند.)

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم

4- به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:


رقم 7 در عدد 730 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟ مرتبه صدگان
اگر عدد 730 را 100 برابر کنیم، رقم 7 چه مرتبه‌ای پیدا می‌کند؟ مرتبه دهگان هزار

5- جاهای خالی را پرکنید.


100 تا 100 تایی برابر است با یک 10000 تایی
100 تا 10.000 تایی برابر است با یک 1000000 تایی

برچسب شده در: