در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 2 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 2 زیست دهم

image 1024x352 1

یک روزنامۀ خبری معمولی تهیه کنید. خبرهای مربوط به زیست شناسی را انتخاب کنید (برای تعیین خبرهای مربوط به زیست شناسی از معلم خود کمک بخواهید).

در روزنامه‌ای که انتخاب کرده‌اید، چند درصد از خبرها به زیست شناسی مربوط است؟ از این خبرها، چند خبر خوب و چند خبر بد هستند؟ می‌توانید به جای روزنامه از وب گاه‌های خبری در بازۀ زمانی خاصی استفاده و درصد خبرهای زیستی آن را پیدا کنید.

می‌توانید از سایت‌های زیر استفاده کنید:
روزنامه همشهری
روزنامه شرق
اخبار محیط زیست در خبرگزاری فارس
اخبار محیط زیست در خبرگزاری ایسنا
اخبار محیط زیست در خبرگزاری تسنیم