در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 2 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

پاسخ فعالیت صفحه 2 مطالعات هفتم

١. چند مورد از نعمت های الهی و حق برخورداری از آن ها را نام ببرید.

نعمت برخورداری عشق و محبت، نعمت خانواده ، نعمت خوراک و پوشاک ، نعمت داشتن استعداد و توانایی و حق شکوفا شدن آن و حق راز و نیاز کردن. استفاده از گیاهان، جانوران و آب برای تغذیه، استفاده از هوا برای نفس کشیدن، استفاده از منابع و معادن برای تأمین نیازهای زندگی و ساخت وسایل و …

۲. آیا همه انسان ها صرف نظر از قوم، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت، فقر و … دارای حقوق طبیعی هستند؟ چرا؟

بله، انسان ها صرف نظر از تفاوت هایی که از نظر نژادی، اعتقادی و … دارند، دارای حقوق طبیعی هستند، زیرا خداوند همه را یکسان آفریده است و همه در انسان بودن مشترک هستند.

٣. به نمونه هایی از حقوق خود در خانه و مدرسه و محیط زندگی توجه کنید. با راهنمایی معلم درباره هریک، گفت و گو و اظهار نظر کنید.

به عهده دانش آموز.