در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 تاریخ دوازدهم

نقشه‌های تاریخی ایران در دوران نادرشاه و عصر زندیه را مقایسه و تفاوت‌های آنان را با ذکر دلیل بیان کنید.


قلمرو ایران در دورهٔ نادرشاه به دلیل تلاش‌های پیگیر او شامل تمام مناطق دورهٔ حکومت صفوی‌ها می‌شد و گاهی از آن فراتر می‌رفت از جمله تا مناطق آسیای مرکزی و نیز تا مرز‌های هند امتداد یافت. اما در دورهٔ زندیه به دلیل آنکه حاکمان زند تلاش زیادی در یکپارچگی ایران نداشتند قلمرو ایران بیشتر به مناطق مرکزی و جنوبی محدود شده بود و عملاً خاندان‌ها مختلف در شرق، شمال و شمال غرب ایران مستقل بودند. در یک نگاه کلی قلمرو ایران در دورهٔ نادرشاه بسیار گسترده‌تر و یکپارچه‌تر از زمان زندها بود.