جواب فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی دهم فنی


haladars مهر 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی دهم فنی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دهم فنی

علی و احمد با سرعت برابر در یک مسیر دایره‌ای دوچرخه‌سواری می‌کردند. علی زودتر از احمد دوچرخه‌سواری را شروع کرده بود؛ به‌طوری که وقتی او 9 دور زده بود، احمد 3 دور زده بود.

جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دهم فنی
جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دهم فنی

1) جدول زیر را کامل کنید.

تعداد دورهای احمدتعداد دورهای علی
06
39
612
915

2) عددهای ستون دوم را چگونه می‌توانیم بر اساس عددهای ستون اول محاسبه کنیم؟

ستون اول + 6 = ستون دوم

3) اگر علی و احمد به‌طور هم‌زمان دوچرخه‌سواری را شروع کرده باشند و پس از مدتی علی 9 دور و احمد 3 دور زده باشند، دربارهٔ سرعت آنها چه می‌توانستیم بگوییم؟

4) با در نظر گرفتن این حالت، جدول زیر را کامل کنید.

تعداد دورهای احمدتعداد دورهای علی
00
39
412
515

5) عددهای ستون دوم را چگونه می‌توانیم بر اساس عددهای ستون اول محاسبه کنیم؟

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه