در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم

1- می‌خواهیم ١٩ نفر از دانش آموزان را برای کارهای مختلف به گروه‌هایی تقسیم کنیم. آیا می‌توانیم این تعداد را به گروه‌های مساوی تقسیم کنیم؟


یک گروه 19 نفره و 19 گروه یک نفره

اگر تعداد دانش آموزان 7 نفر باشد، چه گروه‌هایی را می‌توانیم تشکیل دهیم؟ همهٔ حالت‌های ممکن را بنویسید.


یک گروه 7 نفره و 7 گروه یک نفره

اگر تعداد آنها 15 نفر باشد، چه گروه‌هایی را می‌توانیم تشکیل دهیم؟


یک گروه 15 نفره
15 گروه یک نفره
5 گروه 3 نفره
3 گروه 5 نفره

2- تعدادی از سربازان می‌خواهند رِژه بروند. فرماندهٔ آنها آرایش‌های مستطیلی مختلف برای گروه‌های 6 نفره را روی کاغذ کشیده است.
 

image 148
image 151
جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم

شما هم برای 8 نفر، آرایش‌های مستطیلی مختلف رسم کنید.
برای 5 نفر هم آرایش‌های ممکن را رسم کنید.

image 150

کدام عددها فقط 2 آرایش مستطیلی دارند؟ اعداد اول

3- مانند نمونه‌ها با رسم نمودارهای درختی، عددهای داده شده را به صورت ضرب شمارنده‌های اول بنویسید (تجزیه کنید).

جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس یادآوری عدد های اول

برچسب شده در: