در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی یازدهم تجربی

1) معادلهٔ زیر را حل کنید.

الف- ابتدا در صورتِ امکان مخرج کسرها را به حاصل ضرب عامل‌های اول تجزیه می‌کنیم:

image 247

ب- در مخرج‌ها سه نوع عامل اولِ متمایز وجود دارد x، (x+1) و (x-1) که بزرگ‌ترین توان هر کدام از آنها برابر ……. است؛ پس ک‌م‌م مخرج‌ها عبارت است از (x+1) (x-1)x

پ- طرفین معادلهٔ (2) را در x(x−1)(x+1) ضرب می‌کنیم تا معادله از شکل کسری خارج شود.

image 248

ت- پس از ساده کردن، معادلهٔ 5x2−3x−2=0 حاصل می‌شود.

ث- برای معادلهٔ درجه دوم اخیر، مقدار Δ را به‌دست آورید و معادله را حل کنید. آیا هر دو جواب به‌دست آمده مورد قبول‌اند؟ چرا؟

image 249

2) خط یک متروی تهران به طول 60 کیلومتر، میدان تجریش را به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (قُدِّسَ سِرُّهُ) متصل می‌کند. برای انجام یک آزمایش، قطاری مسیر شمال به جنوب این خط را با سرعت ثابت v کیلومتر بر ساعت و بدون توقف در ایستگاه‌ها طی می‌کند. اگر در مسیر جنوب به شمال، از سرعت قطار 10km/ℎ کاسته شود، زمان بازگشت نیم ساعت طولانی‌تر از زمان رفت خواهد شد. مطلوب است محاسبهٔ طول زمان رفت و زمان برگشت این قطار.

image 250
image 251
جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی یازدهم تجربی