در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 زیست دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 زیست دوازدهم

الف) گفته میشود تب بالا خطرناک است، بین این مسئله و فعالیت آنزیم ها چه ارتباطی می بینید؟

تب بالا (بالاتر از 40 درجه) ممکن است آنزیم ها را غیر فعال کند بنابراین عملکرد آن ها در سلول و بدن مختل می شود. عمل کردن آنزیم ها ممکن است باعث غیر فعال شدن دستگاه های بدن و حتی مرگ شود.

ب) با توجه به تأثیر متفاوت دمای کم و زیاد روی آنزیم ها، از این ویژگی آنزیم ها در آزمایشگاه ها چگونه می توان استفاده کرد؟

برای غیر فعال کردن دائمی آنزیم ها از دمای بالا استفاده می شود ولی برای غیر فعال کردن موقتی و برگشت پذیر، برای مدتی از دمای پایین استفاده می کنند.