در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 علوم سوم

نام مواد و وسایلی را که برای ساختن حباب استفاده کردید در جدول زیر بنویسید و جامد یا مایع بودن آن‌ها را مشخّص کنید.

نام مادهصابونآب گرمحلقه‌ی فلزیرندهلیوانقاشق یا هم‌زن
جامد یا مایعجامدمایعجامدجامدجامدجامد

حباب‌هایی که ساخته‌اید از چه چیز پر شده‌اند؟

 از هوا (گاز)

برچسب شده در: