جواب فعالیت صفحه ۲۰ علوم هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۲۰ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۲۰ علوم هفتم

۱- باتوجه به شکل‌های زیر به پرسش‌های مطرح شده، پاسخ دهید:

جواب فعالیت صفحه 20 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه ۲۰ علوم هفتم

الف) مشخص کنید که هر یک از شکل‌ها نشان دهندۀ ساختار اتمی کدام یک از مواد زیر است: «عنصر فلز، عنصر نافلز و ترکیب» 

شکل (۱): عنصر نافلز
شکل (۲): ترکیب
شکل (۳): عنصر فلز

ب) یک تعریف مناسب برای ترکیب ارائه کنید.

ماده‌ای که از پیوند دو یا چند نوع اتم به وجود می‌آید، ترکیب نام دارد.

۲- پیش‌بینی کنید موادی که مصرف می‌کنیم یا با آنها سروکار داریم، عنصرند یا ترکیب. برای پیش‌بینی خود دلیل بیاورید.

بیشتر موادی که مصرف می‌کنیم، ترکیب هستند؛ زیرا تعداد عنصرها محدود است و تعداد موادی که اطراف ما هستند، بسیار بیشتر از عنصرها است. بنابراین اکثر آنها ترکیب هستند. دلیل دیگر این امر آن است که اکثر عنصرها به راحتی با برخی عنصرهای دیگر پیوند داده و به ترکیب تبدیل می‌شوند. بنابراین اکثر عنصرها در طبیعت به صورت ترکیب وجود دارند.

پاسخی دیگر: اکثر موادی که مصرف میکنیم ترکیب هستند تعداد عنصر ها در طبیعت ۹۱ عنصر است در حالی که در اطراف ما بی شمار ماده وجود دارد که از ترکیب عناصر مختلف ایجاد شده اند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه