در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 علوم هفتم

1. با توجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده، پاسخ دهید:

image 170
جواب فعالیت صفحه 20 علوم هفتم

الف) مشخص کنید که هر یک از شکل ها نشان دهنده ساختار اتمی کدام یک از مواد زیر است:

«عنصر فلز، عنصر نافلز و ترکیب»

(1) عنصر نا فلز (2) ترکیب  (3) عنصر فلز

ب) یک تعریف مناسب برای ترکیب ارائه کنید.

به موادی که مولکول آن ها از دو یا چند اتم متفاوت ساخته شده باشد ترکیب گفته می شود.

2. پیش بینی کنید موادی که مصرف می کنیم یا با آنها سروکار داریم، عنصرند یا ترکیب. برای پیش بینی خود دلیل بیاورید.

اکثر موادی که مصرف میکنیم ترکیب هستند تعداد عنصر ها در طبیعت 91 عنصر است در حالی که

در اطراف ما بی شمار ماده وجود دارد که از ترکیب عناصر مختلف ایجاد شده اند.