در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

۴. به تصاویر دقت کنید و توضیح دهید که در هر یک، تأثیر فعالیت انسان بر ناهمواری ها و محیط طبیعی چگونه است.

جواب فعالیت صفحه 20 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 20 مطالعات نهم

کشاورزی، استخراج معادن، ساخت خانه و جاده باعث تغییر شکل ناهمواری و تخریب محیط طبیعی شده است.

که به نظر شما، امروزه انسان بیشتر زندگی خود را با ناهمواری های زمین انطباق می دهد یا برعکس، ناهمواری ها را برای مقاصد خود تغییر می دهد یا هر دو؟

میزان دست کاری و دخالت انسان در محیط های طبیعی نسبت به گذشته بیشتر شده است یا کمتر؟ چرا؟ در گذشته انسان بیشتر خود را با طبیعت منطبق می کرد ولی امروزه به دلیل افزایش جمعیت و تنوع نیازها، انسان ها طبیعت را با هدف بهره برداری از منابع سطحی و یا زیر زمینی تغییر داده اند.