در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 21 روانشناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 21 روانشناسی یازدهم

به مثال های زیر توجه کنید و بگویید کدام یک از آنها به صورت مستقیم (رفتار) و غیرمستقیم (شناخت) قابل مشاهده است:
حسین با دیدن دوستش به سمت او می رود.
فاطمه، با نگاه به آینده، به رشته تحصیلی دانشگاهی اش می اندیشد.
کودکان حرکت مادران را با چشم ردیابی می کنند.
تصاویر زیبای معابر شهری، احساس خوشایندی به شهروندان می دهد.

حسین با دیدن دوستش به سمت او می رود.      مستقم (رفتار)
فاطمه، با نگاه به آینده، به رشته تحصیلی دانشگاهی اش می اندیشد.      غیر مستقیم (شناخت)
کودکان حرکت مادران را با چشم ردیابی می کنند.             مستقیم (رفتار)
تصاویر زیبای معابر شهری، احساس خوشایندی به شهروندان می دهد.       غیر مستقیم (شناخت)