در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 21 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 21 علوم چهارم

1-تصویر یک مارپیچ را روی کاغذ بکشید.

2-مارپیچ را مانند شکل صفحهی بعد ببُرید.

3- با یک تکه نخ، آن را در بالای شوفاژ یا بخاری روشن نگه دارید.

چه چیزی مشاهده می کنید؟

مارپیچ حرکت می‌کند.

چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می شود؟

انرژی گرمایی

در مارپیچ کاغذی، انرژی از چه شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود؟

گرمایی به حرکتی

برچسب شده در: