در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 21 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 21 مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه 21 مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه 21 مطالعات هشتم

3ــ کاربرگه (٢)دولت را انجام دهید.

 الف) 1اعلام داوطلب شدن – 2تأیید صلاحیت – 3شرکت در تبلیغات – 4انتخاب شدن با کسب حداکثر آرا – 5تنفیذ – 6تحلیف – 7انتخاب وزیران و معرفی آنها به مجلس .
ب)1وزارت آموزش و پرورش 2وزارت بهداشت 3وزارت امور خارجه 4وزارت جهاد کشاورزی -5وزارت ورزش و نوجوانان 6وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 7وزارت نیرو 8وزارت صنعت و معدن و تجارت

4ــ گفتوگو کنید:
 به نظر شما متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد؟ برای حل این مشکل چه راههایی را باید در نظر گرفت؟


سبب وابستگی کشور به نفت یا تک محصولی شدن می شود که در مواقع بحرانی مانند نوسانات قیمت جهانی یا تحریم و جنگ با کاهش درآمد و مشکلات اقتصادی زیادی روبرو خواهد شد . باید با همت و توانایی علمی جوانان و دانشمندان و با تکیه بر علم و فناوری روز و با فعالیت هایی در زمینه کشاورزی و صنعت ، و با حمایت از تولیدات داخلی و ملی صادرات غیر نفتی و تولیدات داخلی را افزایش داد تا از وابستگی و تک محصولی شدن دور شد

برچسب شده در: