در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 22 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 22 جغرافیا یازدهم

1- گازهای مختلف هوا کره را نام ببرید. کدام گاز بیش ترین حجم هواکره را تشکیل می دهد؟ 

نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن، بخار آب و… که نیتروژن بیش ترین مقدار حجم هوا کره یعنی 78 درصد آن را در بر می‌ گیرد.

2- منظور از دمای حداقل و حداکثر روزانه چیست؟ به اخبار هواشناسی گوش کنید. حداقل و حداکثر دمای روزانه در منطقه ی شما در روزهای اخیر چقدر بوده است؟

 منظور از دمای حداقل روزانه، کمینه دما (کم ترین دمای ثبت شده در ایستگاه هواشناسی) در طول یک شبانه ‌روز است و دمای حداکثر روزانه یا شدت دما (بیش ترین دمای ثبت شده در همان ایستگاه هواشناسی) در طول همان شبانه ‌روز است.

3- با راهنمایی معلم، بگویید میانگین دمای روزانه و ماهانه یک مکان چطور به دست می آید. 

برای محاسبه میانگین دمای روزانه، میزان دمای هوا در هر ساعت از روز را اندازه می‌ گیرند و مجموع آن اعداد را بر عدد 24 تقسیم می‌ کنند. روش دیگری نیز وجود دارد که در آن دمای حداقل روزانه و دمای حداکثر روزانه را بر 2 تقسیم می‌ کنند.
برای محاسبه ی میانگین دمای ماهانه، میانگین دمای هوا در هر روز را اندازه می‌ گیرند و مجموع آن اعداد را بر عدد 30 یا 31 (متفاوت در نیم سال اول و دوم سال) تقسیم می ‌کنند.

4- چنان چه میانگین دمای ماهانه ی 12 ماه سال در یک مکان را جمع و به تعداد آن ها تقسیم کنیم، میانگین دمای سالانه به دست می آید. 

جواب فعالیت صفحه 22 جغرافیا یازدهم
جواب فعالیت صفحه 22 جغرافیا یازدهم


میانگین دمای سالانه ی شهر مشهد را محاسبه کنید.
13/92=12÷167/05=12÷(0/75+2/6+8/2+14/2+19+23/6+25/7+23/9+19/4+13/6+7/8+8/3)

                                             میانگین دمای سالانه ی مشهد ( 13/92درجه سانتی گراد)