در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 22 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 22 ریاضی و امار دوازدهم

در جعبه‌ای 3 مداد و 5 خودکار وجود دارد. از این جعبه به‌طور تصادفی یک شیء خارج می‌کنیم. مطلوب است محاسبهٔ:

الف) احتمال این را بیابید که شیء انتخابی مداد؛ P(A)
ب) احتمال این را بیابید که شیء انتخابی خودکار باشد؛ P(B)

پ) احتمال این را بیابید که شیء انتخاب شده مداد نباشد؛ P(A)
ت) پاسخ‌های قسمت‌های ب و پ را با هم مقایسه کنید؛ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

image 83 1