در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 22 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 22 زیست دهم

پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه 22 زیست دهم

 

آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید، پروتئین سفیدۀ تخم مرغ را گوارش می‌دهد. توجه کنید که آنزیم‌ها دردمای ویژه‌ای فعّالیت می‌کنند.

آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید و در دمای ویژه ای فعالیت دارد. بر این اساس پپسین در  دمای حدود 37 درجه سانتی گراد و محیط اسیدی حداکثر فعالیت را دارد. برای انجام این  آزمایش سفیده ی تخم مرغ باید پخته باشد. 

در یک لوله ی آزمایش 10 سی سی آنزیم پپسین وارد می کنیم. سپس به آن قطره قطره  کلریدریک اسید اضافه می کنیم تا pH آن به حدود 2 یا 3 برسد. سپس یک قطعه سفیده ی  تخم مرغ را به لوله اضافه کرده و آن را به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه (دمای بدن)درون  دستگاه انکوباتور قرار می دهیم در ادامه خواهیم دید که سفیده ی تخم مرغ تجزیه شده است.

در آزمایش دیگری همین مراحل را تکرار می کنیم منتهی به لوله ی آزمایش کلریدریک اسید اضافه  نمی کنیم. پس از مدتی خواهیم دید که سفیده ی تخم مرغ بسیار کم تجزیه شده است. پس  نتیجه می گیریم که آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید در زمان کوتاه تر و با سرعت بیشتری  سفیده ی تخم مرغ را تجزیه می کند. 

جواب متفاوت:

در یک لوله آزمایش 10 سی‌سی آنزیم پپسین وارد می‌کنیم؛ سپس به آن قطره قطره کلریدریک اسید اضافه می‌کنیم تا PH آن به حدود 2 یا 3 برسد؛ سپس یک قطعه سفیده‌ی تخم مرغ را به لوله اضافه کرده و آن را به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سلسیوس (دمای بدن) درون دستگاه انکوباتور قرار می‌دهیم چون آنزیم پپسین در دمای 37 درجه سلسیوس به بدن فعالیت می‌کند. در ادامه خواهیم دید که سفیده تخم‌مرغ تجزیه شده است. در آزمایش‌های دیگری همین مراحل را تکرار می‌کنیم منتهی به لوله آزمایش کلریدریک اسید اضافه نمی‌کنیم پس از مدتی خواهیم دید که سفیده تخم‌مرغ بسیار کم تجزیه شده است.
نتیجه: آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید در زمان کوتاه‌تر و باسرعت بیشتری سفیده تخم مرغ را تجزیه می‌کند.