جواب فعالیت صفحه ۲۲ نگارش یازدهم


haladars شهریور 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۲ نگارش یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 22 نگارش یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 22 نگارش یازدهم

موضوعی را انتخاب کنید و با روش بارش فکری طرح نوشتۀ خود را مشخص کنید.
 
1) انتخاب موضوع
 
 بیابان
 
2) بارش فکری
 
ناامیدی ، خاک، آتش، آب، وحشت، چشمه، ابراهیم، خار، مارمولک، خار، سیاوش، شکوفه، باران
 
3) طرح نوشته (عنوان نوشته – بند مقدمه – بندهای بدنه – بند جمع بندی)
 
الف) واژه های مرتبط به توصیف بیابان : خاک، آب، ناامیدی، وحشت.
 
ب) واژه های مرتبط به زیبایی در بیابان : چشمه، خورشید، باران، شکوفه
 
ج) واژه هایی در پیوند با دشواری بیابان و گرمای آتش گونه آن : سباوش، ابراهیم، مارمولک، خار، مار
 
بند مقدمه : در این بند با نگاهی کلی به موضوع بیابان آغازی مناسب رقم می خورد.
 
بندهای بدنه : با کنار هم آوردن این بندها و با بهره گیری از دسته بندی انجام شده، بر اساس روابط میان واژه ها د متن سازمان می یابد.
 
جمع بندی : در این بخش از تولید محتوا، متنی را درباره بیابان گردآورده ایم.
 
نکته: با توجّه به موضوع نوشته و میزان گستردگی مطلب، تعداد بند های بدنه می تواند متفاوت باشد.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه