در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 23 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 23 زیست دهم

پروتئازهای لوزالمعده قوی و متنوع‌اند و می‌توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند. فکر می‌کنید بدن چگونه از این مسئله جلوگیری می‌کند؟

این آنزیم ها به شکل غیرفعال در لوزالمعده ترشح می شوند و بعد در روده فعال می شوند. البته لوزالمعده عامل غیرفعال کننده تریپسین هم دارد.