در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 23 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

4. درباره نسبت خشکی ها و آب های کره زمین فکر کنید و بگویید اگر چنین نسبتی بر عکس می شد، چه اتفاق هایی می افتاد؟

آب در حالت معمولی جزءمنابع تجدیدناپذیر است در صورت معکوس بودن این نسبت، آب تبدیل به منابع غیر قابل تجدید می شد بنابراین حیات در کره زمین نابود می شد.

۵.

 الف) خبر بالا را بخوانید. این خبر از چه جنبه‌هایی مهم است؟
 جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقیانوس‌ها و جلوگیری از صید بی‌رویه ماهی‌ها و استخراج منابع.

ب) برخی از کشورهای قدرتمند در برابر یک توافق بین المللی برای حفاظت و واپایش اقیانوس ها مقاومت می کنند و با این کار چندان موافق نیستند. به نظر شما چرا؟

چون این کشورها با توجه به قدرت نظامی و اقتصادی که دارند فقط می خواهند دست ملت های ضعیف را از منابع کوتاه کنند.