در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 24 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 24 دفاعی نهم

همان گونه که می دانید دفاع در برابر تهاجم بیگانگان، آثار و نتایج فراوانی دارد. چند نمونه از این آثار را در جدول زیر اضافه کنید.

آثار و نتایج دفاع:

حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه

سربلندی و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان

پیشگیری از طمع و تجاوز سایر کشورها

جلوگیری از ظلم و فساد تجاوزگران

جلوگیری از ایجاد ناامنی در جامعه

برچسب شده در: