در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی پنجم

احمد هر نان تافتون را به 4 قسمت مساوی تقسیم می‌کند و در سفره می گذارد. اگر او و خانواده‌اش برای صبحانه 9 قسمت نان خورده باشند، چند نان کامل و چه کسری از یک نان مصرف شده است؟

image 196

دوستان احمد به روش خود پاسخ این سؤال را به دست آوردند. هر کدام از این روش‌ها را توضیح دهید و اگر لازم است، آنها را کامل کنید.
روش آرش: با رسم شکل و تقسیم یک نان به چهار قسمت مساوی، می‌توانم جواب را به دست آورم.

image 195

برچسب شده در: