جواب فعالیت صفحه ۲۴ زیست دهم


haladars شهریور 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۴ زیست دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 24 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 24 زیست دهم

جواب فعالیت صفحه 24 زیست دهم
جواب فعالیت صفحه 24 زیست دهم

اثر آمیلاز بزاق بر نشاسته

مواد و وسایل لازم: یک گرم نشاسته، محلول لوگول، آب، 3 لولۀ آزمایش، جا لوله‌ای، سه ظرف شیشه‌ای با حجم 150 ، 100 و 50 میلی‌لیتر، دماسنج، شعلۀ‌گاز آزمایشگاه، توری و سه‌پایه

روش کار
1- یکی از افراد گروه، دهان خود را دو یا سه مرتبه با آب بشوید و سپس بزاق خود را درون ظرف شیشه‌ای تمیزی بریزد.
2- در یک ظرف شیشه‌ای 150 میلی‌لیتری، یک گرم نشاسته بریزید و به آن 100 میلی‌لیتر آب اضافه کنید.
3- سه لولۀ آزمایش تمیز بردارید و آنها را شماره‌گذاری کنید.
4- در لولۀ آزمایش شمارۀ 1، دو میلی‌لیتر از محلول نشاسته و در لولۀ آزمایش شمارۀ 2، یک میلی‌لیتر بزاق بریزید؛ سپس به محتویات هر لوله، یک قطره لوگول بیفزایید.
5- در لولۀ آزمایش شمارۀ 3، دو میلی‌لیتر محلول نشاسته و دو میلی‌لیتر بزاق، و یک قطره لوگول بریزید.
6- هر سه لولۀ آزمایش را با استفاده از حمام آبگرم، در دمای 37 درجه قرار دهید.

تغییرات را مشاهده و یادداشت کنید. علت تغییراتی را که مشاهده کردید، توضیح دهید.
در لوله‌ی شماره‌ی 1، به دلیل اینکه لوگول از طریق جذب سطحی به مولکول‌های نشاسته جذب می‌شود؛ رنگ شفاف محلول نشاسته و رنگ نارنجی (گوجه‌ای) لوگول به آبی تیره تبدیل می‌شود.
در لوله‌ی شماره‌ی 2، بعد از افزودن لوگل تغییر رنگ ایجاد نمی‌شود چون بزاق است و نشاسته نداریم.
در لوله‌ی شماره‌ی 3، تغییر رنگ حاصل می‌شود یعنی رنگ آبی تدریجاً زدوده می‌شود. در این لوله لوگل سبب تغییر رنگ محلول نمی‌شود زیرا در آن نشاسته تبدیل به مادۀ دیگری شده است. (مالتوز) مالتوز یک دی‌ساکارید است. در ادامه کمی محلول بندی که در لوله 3 می‌ریزیم و حرارت می‌دهیم. رنگ آجری حاصل نشان‌ دهندۀ حضور مالتوز تجزیه نشاسته می‌باشد.

جواب کوتاه:

در لوله ی شماره 1 در حضور نشاسته لوگول به رنگ آبی در می آید. در لوله ی شماره 2 محلول  لگول و بزاق به رنگ آبی روشن در می آیند. اما در لوله ی شماره 3 چون بزاق وجود دارد، نشاسته  توسط آمیالز بزاق به مولکول های ساده تر تجزیه می شود و دیگر تغییر رنگی در لوگول مشاهده  نمی شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه