در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات هشتم

کدامیک از این خصوصیات، در شما وجود دارد؟


پاسخ:  بعنوان مثال استقلال طلبی یا شک و تردی

آیا این خصوصیات، مسائلی هم برای شما ایجاد کرده است؟ چطور؟


پاسخ:  بله ، هرچه از والدین خود فاصله می گیرم تمایل به طغیان و مخالفت در من زیاد می شود ” استقلال طلبی ” وبا شک و تردید احساس دلهره و نداشتن اعتماد به نفس .

شما با این خصوصیات یا مسائلی که پیش آمده چگونه برخورد می کنید؟


پاسخ:  وارد نشدن به جمع ها و موقعیتهای اجتماعی غیر اجباری – داشتن اعتماد به نفس و شناخت واقعی خود

راه حل منطقی و درست برخورد با هر یک از آنها چیست؟


پاسخ:  برنامه ریزی مناسب با مشورت افراد موفق – توجه به نصیحتهای والدین

برچسب شده در: