در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم

١- عکس «الف» یک شهر و عکس «ب» یک روستا را نشان می‌دهد. اجزاء عکس «ب» را مانند عکس «الف» مشخّص کنید و بنویسید.

image 15

اجزای عکس الف: اتوموبیل‌ها – آدم‌ها – بانک‌ها – مغازه‌ها – درخت و خیابان و …
اجزای عکس ب: زمین کشاورزی – کشاورزان – درختان – خانه‌های گلی و آجری – آسمان – کوه و حیوان و …

2- کاربرگه‌ی شماره‌ی 5 (عکس خوانی) را در کلاس انجام دهید.

image 16

عکس تصویری از یک روستا است و خانه‌ی روستایی را نشان می‌دهد که سقف آن با سفال و به صورت شیروانی پوشانده شده و شکل گرفته است. از چوب هم در ساختن خانه استفاده شده است. افراد خانواده هریک مشغول انجام کاری هستند و در انجام کارهای خانه با یکدیگز همکاری می‌کنند. روستاییان علاوه بر کشاورزی و باغداری صنایع دستی زیبایی مثل حصیر بافی دارند.آنها همچنین از حیواناتی مانند خروس، گاو، مرغ و گوسفند نگهداری می‌کنند.