در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 24 هندسه دوازدهم همراه شما هستیم.

image 317