در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 25 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 25 مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه 25 مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه 25 مطالعات هشتم

٢ــ هر یک از شما فکر کنید و پاسخها را روی برگه کاغذ بنویسید.

الف( چه هدف هایی برای زندگی خود دارید؟ سه هدف کوتاه مدت )یعنی هدفی که در یکی دو سال آینده میخواهید
ٔ دورتر) خود را بنویسید.

پاسخ: الف : اهداف کوتاه مدت : گرفتن نمرات خوب در پایان ترم – قبولی در آخر سال – خرید لپ تاپ یا تپلت آموزش خوشنویسی و زبان انگلیسی و مراحل مقدماتی کامپیوتر تا یکی دو سال آینده

اهداف بلند مدت : رفتن به دانشگاه و تحصیل در رشته مورد نظر – داشتن یک شرکت و یا کارخانه داشتن یک شغل مناسب و دلخواه –خرید یک خانه مسکونی – انجام یک ازدواج موفق .


ب) آیا هدف هایی که برای خودتان در نظر گرفته اید، قابل دسترسی ǿستند؟ چگونه میتوان به این خواسته ها و
هدفها رسید؟

پاسخ:  ب : بله با داشتن تلاش و پشتکار مناسب و توکل به خدا و برنامه ریزی صحیح و اولویت بندی مناسب کارها.


پ)چه کسانی میتوانند در رسیدن شما به این هدف ها کمکتان کنند؟ (به طور مستقیم یا غیرمستقیم)

پاسخ:  پ : بطور مستقیم : والدین – خواهر و برادر بزرگتر – مربیان و معلمان و مشاور مدرسه و مشاوره با افراد موفق و با مهارت در هر یک از این کارها . بطور غیر مستقیم :شناسایی استعدادها و توانایی خود – اعتماد به نفس و اعتماد کامل و توکل به خداوند .

برچسب شده در: