در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 25 مطالعات هفتم همراه شما هفتمی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 25 مطالعات هفتم

2- خاطره‌ای از همدلی و یاری رساندن به انسان‌های دیگر در کلاس تعریف کنید.

برعهده دانش آموز

3- فرض کنید از شما خواسته‌اند دو گروه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله تشکیل دهید. یک گروه به منطقه اعزام می‌شوند و گروه دیگر باید از همان محل زندگی خود به زلزله زدگان کمک کنند.

گروه اول بگویند قبل از رفتن چه آموزش‌هایی باید ببینند.
۱- نحوه رساندن کمک های اولیه


۲- شرایط و وسایل موردنیاز برای رساندن مصدومان به بیمارستان


۳- نحوه برخورد با سالمندان و کودکان

۴- نحوه توزیع دارو و غذا بین آسیب دیدگان

۴. از مسئولین مدرسه درباره شرایط همکاری با طرح دادرس دانش آموز آماده در روزهای سخت پرس و جو کنید.

بر اساس طرح دادرس با همکاری هلال احمر آموزشهای لازم ( هشت مهارت امدادی ) به دانش آموزان داده می شود تا در زمان وقوع حوادث احتمالی، از خود و اطرافیان شان محافظت کنند.

۵. این شعر از کیست؟ معنای شعر را توضیح دهید.

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی

شعر از سعدی است.

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند … بدین معنی که : جامعه انسانی مانند پیکر یک انسان است. همه انسان ها را خداوند و یک خالق آفریده و سرشت مشابهی دارند و مانند پیکر واحد هستند؛ همان طور که در یک پیکر اگر عضوی بیمار باشد، بقیه اعضا نمی توانند به کار خود ادامه دهند و ناآرام اند، در یک جامعه انسانی نیز اگر بعضی افراد دچار گرفتاری و درد باشند، بقیه نمی توانند ساکت بمانند و اگر تو از رنج دیگران فارغی، سرشت انسانی خودت را گم کرده ای.

برچسب شده در: