در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 26 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 26 ریاضی چهارم

1- یک نوار کاغذی مثل شکل زیر بردارید. آن را از وسط تا کنید.

حالا دوباره آن را تا کنید. بعد نوار را باز کنید. نوار شما به چند قسمت تقسیم شده است؟ 4 قسمت

شکل این نوار را رسم کنید و یک قسمت آن را رنگ بزنید؛ چه کسری رنگ شده است؟

یک چهارم

2- به شکل زیر توجّه کنید. یک شمع از 4 شمع، روشن است. چه کسری از شمع‌ها روشن است؟

یک چهارم
بین تقسیم بندی نوار کاغذی و تعداد شمع‌ها چه رابطه‌ای وجود دارد؟ هر دو به 4 قسمت مساوی تقسیم شد‌ه‌اند.

3- در هر یک از شکل‌های زیر مشخّص کنید چه کسری به رنگ قرمز است.

جواب فعالیت صفحه 26 ریاضی چهارم

4- چه کسری از شکل‌های زیر قرمز است؟

image 94

5- هر کدام از شکل‌های سؤال 4 را با شکل مشابه آن در سؤال 3 در یک جدول قرار دهید.

image 95

گام به گام سایر صفحات درس شناخت کسر