در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات نهم

6- به نقشه توجه کنید. در دی ماه رُم سردتر است یا استکهلم ؟ استکهلم چرا؟ به دلیل وجود اقیانوس اطلس سه شهر برگِن، استکهلم و سن پطرزبورگ (لنینگراد) تقریبا در یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این شهرها در دی ماه متفاوت است. چرا؟

استکهلم سردتر از رم است، زیرا در عرض جغرافیایی بالاتری قرار گرفته و به قطب نزدیک تر است.

ب) سه شهر برگن، استکهلم و سن پطرزبورگ تقریبا در یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این شهرها در دی ماه متفاوت است. چرا؟

شهرهای برگن و استکهلم هر دو تقریبا در یک عرض جغرافیایی و هر دو در کناره دریا قرار دارند. در حالی که برگن از زمستان معتدلی برخوردار است (۲+) و اعتدال آن به واسطه جریان های آب گرم اقیانوس اطلس است که از کناره نروژ می گذرد. استکهلم به عکس، زمستان سرد و سختی دارد( ۶-)، اما سن پطرزبورگ به دلیل دور بودن از اقیانوس نسبت به استکهلم و برگن، زمستان سخت تری دارد

ج) دوشهر آمین در کشور فرانسه و کی یف بر روی یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این دو شهر در دی ماه متفاوت است. چرا؟

زیرا، نزدیکی به اقیانوس، آب و هوای آمین را تعدیل می کند، اما کی یف به دلیل قاره ای بودن و دوری از اقیانوس، آب و هوای سرد و خشکی دارد.

د) هرچه از شهر های نواحی داخلی به سمت شهرهای مجاور اقیانوس می رویم، سرمای زمستان کمتر می شود.

7.

الف) لایه ازن در کدام بخش هواکره قرار دارد؟

لایه ازن در استراتوسفر، قرار دارد.

ب) فایده لایه ازن چیست؟

مانند سایبانی زمین را از عبور پرتوهای زیان آور خورشید ( اشعه ماوراء بنفش) حفظ می کند.