در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات هفتم
جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات هفتم

١- با راهنمایی معلم از مدیریت مدرسه پرس‌وجو کنید و به این سؤال‌ها پاسخ دهید:

الف) بیمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟

اگر در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان حادثه ای رخ دهد به موجب قانون بیمه جبران خسارت می کند.

ب) برای گرفتن این بیمه، شما چقدر پول پرداخت کردید؟

20000 تومان برای هر نفر در سال 1398

ج) اگر خدای ناکرده حادثه ای برای شما پیش بیاید با این بیمه تا چه مبلغی هزینه های درمان را پرداخت می کنند؟

براساس قرارداد هر سال مبلغ تغییر می کند، که در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه یا نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه و جبران هزینه های سرپایی و بیمارستانی ناشی از حادثه مبلغی به افراد ذی نفع قانو نی پرداخت خواهد شد.

د) مدت اعتبار این بیمه چقدر است؟

یک سال تحصیلی.

برچسب شده در: