در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات پنجم

6. با توجه به نقشه‌ی ایران ، از ناحیه‌ی 2 و 3 چند شهر مثال بزنید.

جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات پنجم

ناحیه 2 : ساری، بابل، رشت و …

ناحیه 3: مشهد، ایلام، تبریز و …

7. محلّ زندگی خود را در روی نقشه با دایره ای مشخّص کنید و بگویید جزء کدام نواحی جمعیتی ایران است.

تهران ناحیه 1 آب و هوایی

8. هر چه از ناحیه‌ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرز و زاگرس پیش برویم، تعداد شهرها و روستاها چه تغییری می کند؟ چرا؟

تعداد شهرها و روستاها افزایش می یابد، چون این ناحیه دارای آب و هوای مناسب‌تر، رودهای پر آب‌تر، میزان بارندگی مناسب‌تر و … است.