در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 27 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 27 مطالعات نهم

الف) چرا کوه نوردان در ارتفاعات بسیار بلند ممکن است با مشکلات تنفسی روبه رو شوند؟

در ارتفاعات بالا تراکم هوا تغییر می کند، هوا رقیق می شود. هوای رقیق به اندازه هوای بسیار فشرده و متراکم سطح دریا غنی از اکسیژن نمی باشد.

ب) چرا در هواپیما، قبل از شروع پرواز، نحوه استفاده از ماسک اکسیژن به مسافران آموزش داده می شود؟

علت تغییر فشار هوا در ارتفاعات بالا.

9. الف) با مشاهده دقیق محیط زندگی خود بگویید چه کارها و فعالیت هایی موجب آلودگی هوا می شود.

صنایع و کارخانجات، خودروها، فعالیت های گرمازایی ( بخاری) یا سرمازایی (کولر).

ب) برای کاهش آلودگی هوا، مخصوصا در حمل و نقل، چه کارهایی می توان انجام داد؟

با تقویت و ارتقای ناوگان حمل و نقل شهری می توان شهروندان را تشویق کرد از خودرو عمومی به جای خودرو شخصی استفاده کنند.