در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 28 دفاعی نهم

جدول زیر را تکمیل کنید:

دلایل قیام و مبارزۀ امام خمینی (ره) و مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی (شاه).

نکته: برای کامل کردن جدول زیر با پدر و مادر، بزرگان فامیل، امام جماعت مسجد محل، معلمان و

سایر افراد مطّلع گفت وگو کنید.

1. استبدادی بودن حکومت پهلوی

3. نفی استعمار

4. تفکر شیعه، طاغوت نمی پذیرد

5. گرفتن حق مظلومان از ظالمان

برچسب شده در: