در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی نهم

1- با توجه به شکل، به سؤالات زیر پاسخ دهید:

نقاط A و B چه عددی را نمایش می‌دهد؟ طول نقطهٔ A برابر 3 و طول نقطهٔ B برابر 3- است.

فاصلهٔ نقطه A از O یا طول پاره خط OA چقدر است؟ OA=3

فاصلهٔ نقطه B از O یا طول پاره خط OB چقدر است؟ OB=3
می‌خواهیم نقاطی را روی محور بیابیم که فاصله آن از O برابر 2 باشد.

image 83

2- نقطهٔ C را روی محور نمایش دهید به طوری که طول OC برابر ٢ باشد؛ چند نقطه می‌توان یافت؟

دو نقطه روی محور نشان داده شده‌اند. نقطۀ به طول 2 و نقطۀ به طول 2-

برچسب شده در: